GTC

I. Zakres zastosowania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich naszych relacji biznesowych z naszymi klientami ("Kupujący"). OWH mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.
2. OWH mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy rzeczy ruchomych ("towary"), niezależnie od tego, czy sami produkujemy towary, czy kupujemy je od dostawców (§§ 433, 650 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, OWH w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia przez Kupującego lub w każdym razie w wersji ostatnio przekazanej mu w formie tekstowej, mają również zastosowanie jako umowa ramowa dla podobnych przyszłych umów, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku. 3.
3 Nasze OWH mają wyłączne zastosowanie. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki kupującego staną się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie zgodzimy się na ich ważność. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli realizujemy dostawę do Kupującego bez zastrzeżeń, znając Ogólne Warunki Kupującego.
4. Indywidualne umowy zawierane z Kupującym w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWH. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie będą miarodajne dla treści takich umów. Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia Kupującego dotyczące umowy (np. ustalenie terminów, powiadomienie o wadach, anulowanie lub obniżenie ceny) muszą być sporządzone na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legitymacji strony zgłaszającej, pozostają nienaruszone.

II Ceny
1. uzgodnione ceny są cenami loco fabryka i podlegają ustawowemu podatkowi od wartości dodanej obowiązującemu w dniu dostawy.
2. ustalone przez nas wagi, ilości i ilości są decydujące dla obliczeń, jeśli kupujący nie sprzeciwi się natychmiast, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania.
3. w przypadku ogólnego obniżenia lub podwyższenia przez nas cen w okresie obowiązywania umowy, zmienione ceny mają zastosowanie do ilości, które mają jeszcze zostać zakupione. W przypadku podwyżki cen, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w formie pisemnej niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o podwyżce cen. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dostawy zrealizowane przed podwyżką cen.


III Doradztwo techniczne
W zakresie, w jakim świadczymy usługi doradcze, odbywa się to zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące przydatności i zastosowania dostarczonych towarów nie zwalniają nabywcy z obowiązku przeprowadzenia własnych testów i prób. Dotyczy to w szczególności rozcieńczalników, utwardzaczy, dodatkowych farb lub innych komponentów, które nie zostały zakupione od nas.


IV. Dostawa
1. Kupujący musi odebrać towar w uzgodnionym terminie dostawy lub, jeśli termin dostawy nie został uzgodniony w sposób wiążący, niezwłocznie po powiadomieniu o dostępności w miejscu realizacji zgodnie z sekcją IX. 1. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze towarów, będziemy uprawnieni, według własnego uznania, do ich wysyłki na koszt Kupującego lub - jeśli nie jest to możliwe w inny sposób, w razie potrzeby również do ich przechowywania na zewnątrz. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe zniszczenie, utratę lub uszkodzenie towarów. Jeśli towary są przechowywane, jesteśmy uprawnieni do wystawienia faktury po upływie jednego tygodnia.
2. jeśli, w odstępstwie od ust. 1, uzgodniono, że jesteśmy zobowiązani do wysyłki towarów, transport odbywa się na koszt kupującego, a wybór środka transportu i trasy transportu zależy od naszego uznania w przypadku braku specjalnych instrukcji. Ryzyko przechodzi w momencie przekazania przez nas towarów przewoźnikowi.
3. Dopuszczalne są dostawy częściowe, które są uzasadnione dla kupującego.
(4) Znaczące, nieprzewidywalne zakłócenia operacyjne, za które nie ponosimy odpowiedzialności, opóźnienia w dostawie lub braki w dostawie ze strony naszych dostawców, jak również przerwy operacyjne spowodowane brakiem surowców, energii lub siły roboczej, strajki, pandemie, lokauty, trudności w pozyskaniu środków transportu, zakłócenia w ruchu drogowym, klęski żywiołowe i przypadki siły wyższej mające wpływ na nas i naszych podwykonawców, wydłużają termin dostawy o czas trwania przeszkody w realizacji, o ile mają one znaczenie dla możliwości dostarczenia towarów. Niezwłocznie poinformujemy Kupującego o rozpoczęciu i zakończeniu takich przeszkód. Jeśli w wyniku tego dostawa opóźni się o więcej niż jeden miesiąc, zarówno Kupujący, jak i my będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do ilości, na którą wpłynęło zakłócenie dostawy, z wyłączeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Ustawowe prawo Kupującego do odstąpienia od umowy w przypadku zakłócenia dostawy z powodu okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność, pozostaje nienaruszone.
5. jeśli dostawa jest realizowana w pojemnikach zwrotnych, muszą one zostać zwrócone puste i opłacone w ciągu 90 dni od otrzymania dostawy. Utrata lub uszkodzenie opakowania zwrotnego obciąża Kupującego, jeśli ponosi on za to odpowiedzialność. Opakowania zwrotne nie mogą być wykorzystywane do innych celów ani do przechowywania innych produktów. Są one przeznaczone wyłącznie do transportu dostarczonych towarów. Etykiety nie mogą być usuwane.
6. Opakowania jednorazowe nie będą przez nas odbierane; zamiast tego wskażemy Kupującemu osobę trzecią, która dokona recyklingu opakowań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań.


V. Płatność
1. kwotę faktury należy zapłacić w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń. Terminowa płatność zostanie uznana za dokonaną tylko wtedy, gdy będziemy mogli dysponować pieniędzmi w dniu waluty na wskazanym przez nas koncie.
2. odsetki za zwłokę w wysokości 9% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej będą płatne w przypadku opóźnienia w płatności. Zarówno my, jak i kupujący możemy przedstawić dowody na wyższe lub niższe szkody spowodowane zwłoką.
3. Przedstawienie weksli nie jest płatnością gotówkową i jest dozwolone wyłącznie za naszą uprzednią zgodą z tytułu płatności. Dyskonto i opłaty wekslowe ponosi kupujący.
4. Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie zostało prawnie ustalone lub jest bezsporne.
5. Brak płatności należnych faktur lub inne okoliczności wskazujące na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej kupującego po zawarciu umowy uprawniają kupującego do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich naszych roszczeń opartych na tym samym stosunku prawnym.


VI Zastrzeżenie własności
1. Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych z kupującym. Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy, nawet jeśli niektóre z naszych roszczeń zostały uwzględnione w bieżących rozliczeniach, a saldo zostało osiągnięte i uznane. Roszczenia z tytułu ceny zakupu nie zostaną uznane za wygasłe pomimo płatności, o ile jakiekolwiek zobowiązanie przyjęte przez nas w tym kontekście - np. w kontekście procedury czekowej / wekslowej - nadal istnieje.
2. Kupujący przetworzy lub wymiesza towary w naszym imieniu, bez powodowania jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony. W przypadku przetworzenia lub zmieszania z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, kupujący niniejszym przenosi na nas współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych przedmiotów w celu zabezpieczenia naszych roszczeń, z zastrzeżeniem, że kupujący będzie przechowywał nowy przedmiot w bezpiecznym miejscu dla nas.
3. Zamawiający jest uprawniony do zbycia produktów w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych z nami.
4. Kupujący niniejszym ceduje na nas jako zabezpieczenie wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży towarów, do których mamy prawo własności w zakresie naszego udziału własnościowego w sprzedanych towarach. Jeśli kupujący łączy lub miesza dostarczony towar z głównym przedmiotem osoby trzeciej za opłatą, niniejszym ceduje na nas jako zabezpieczenie swoje roszczenia o wynagrodzenie wobec osoby trzeciej do wysokości wartości faktury za dostarczony towar. Akceptujemy te cesje.
5. Na nasze żądanie kupujący musi dostarczyć nam wszelkich niezbędnych informacji o stanie towarów będących naszą własnością oraz o roszczeniach przeniesionych na nas, a także poinformować swoich klientów o cesji.
6. Kupujący jest zobowiązany do starannego przechowywania zastrzeżonych towarów i ubezpieczenia ich na własny koszt od utraty i uszkodzenia. Niniejszym ceduje on na nas z góry swoje roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia. Akceptujemy tę cesję.
7. jeśli wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20%, na żądanie kupującego zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.
8. Prawo kupującego do rozporządzania produktami objętymi naszym zastrzeżeniem własności oraz do dochodzenia scedowanych na nas roszczeń wygasa z chwilą zaprzestania płatności i/lub upadku finansowego. W przypadku zaistnienia tych warunków, jesteśmy uprawnieni do żądania natychmiastowego tymczasowego wydania wszystkich towarów podlegających naszemu zastrzeżeniu własności, z wyłączeniem prawa zatrzymania, bez wyznaczania okresu karencji lub korzystania z anulowania.
9. Jeśli zastrzeżenie własności nie jest skuteczne zgodnie z prawem kraju, w którym znajdują się dostarczone towary, kupujący musi zapewnić równoważne zabezpieczenie na nasze żądanie. Jeśli nie spełni tego żądania, możemy zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich zaległych faktur, niezależnie od uzgodnionych warunków płatności.


VII Roszczenia z tytułu wad
1. kupujący musi sprawdzić towary pod kątem wad natychmiast po ich otrzymaniu.
2. oczywiste wady muszą zostać zgłoszone na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Wady ukryte należy zgłosić najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wykrycia. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i musi dokładnie opisywać charakter i zakres wady.
3. W przypadku prawidłowo zgłoszonych i uzasadnionych zawiadomień o wadach, będziemy uprawnieni, według naszego uznania, do usunięcia wady lub dokonania dostawy zastępczej. W przypadku usuwania wad ponosimy wszelkie niezbędne w tym celu koszty, o ile nie są one zwiększone przez fakt, że zakupiony przedmiot został przewieziony do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia. Jeśli nie będziemy chcieli lub nie będziemy w stanie usunąć wady lub dostarczyć zamiennika, lub jeśli opóźni się to ponad rozsądny termin z przyczyn, za które ponosimy odpowiedzialność, lub jeśli usunięcie wady lub dostawa zastępcza w inny sposób nie powiedzie się, kupujący będzie uprawniony, według własnego uznania, do żądania odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. 4.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, chyba że dostarczony towar był używany w budynku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i spowodował jego wadliwość.
5. w przypadku regresu ze strony przedsiębiorcy (§ 478 BGB) mamy prawo odmówić kupującemu prawa do regresu z wyjątkiem roszczeń o ponowną dostawę towarów i zwrot kosztów, pod warunkiem, że przyznamy kupującemu równoważną rekompensatę za wyłączenie jego praw. Roszczenia odszkodowawcze kupującego są wykluczone bez przyznania odszkodowania.


VIII. Odpowiedzialność
1. o ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze kupującego wobec nas i naszych pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców są wykluczone, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samych dostarczonych towarach.
2. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach Dostawy i Płatności nie mają zastosowania w przypadkach umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, lub w wyniku przyjętej gwarancji jakości lub trwałości lub zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt, gdzie odpowiedzialność z naszej strony jest obowiązkowa. To samo dotyczy przypadku naruszenia obowiązków z naszej strony, które zagraża osiągnięciu celu umowy, przy czym odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za typowe, przewidywalne szkody.


IX. Wybór prawa, właściwość miejscowa sądu, postanowienia różne
(1) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz stosunek umowny między nami a Kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
2. jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba w Bad König. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. Jednakże we wszystkich przypadkach jesteśmy również uprawnieni do wniesienia powództwa w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub nadrzędną umową indywidualną lub w ogólnej właściwości miejscowej Kupującego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.
(3) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych lub indywidualnej umowy jest nasze odpowiednie miejsce wysyłki, w przypadku płatności nasza siedziba.
(4) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne lub jeśli umowa zawiera lukę, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.