Polityka prywatności

Ochrona danych ma dla nas wysoki priorytet. Przetwarzanie danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, odbywa się zawsze zgodnie z wymogami prawnymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi nas krajowymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzaju, zakresu i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo najwyższych środków bezpieczeństwa z naszej strony, mogą istnieć luki w zabezpieczeniach transmisji danych przez Internet. Nie możemy zagwarantować pełnej ochrony.

1. nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest
Odenwälder Lackfabrik GmbH
Pan Thomas Gilles
Werkstrasse 21
64732 Bad König

Telefon: +49 (0) 6063 5771-0
Fax: +49 (0) 6063 5771-29
E-mail: info@olf-lacke.de

2. gromadzenie danych ogólnych, przekazywanie danych

Nasza strona internetowa gromadzi ogólne dane i informacje, gdy jest dostępna. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być następujące informacje

 • typ i wersja używanej przeglądarki
 • system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp
 • strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
 • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
 • adres IP,
 • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp
 • inne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, optymalizacji jej treści i reklam, zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku.
Te anonimowo zebrane dane i informacje są przez nas analizowane statystycznie, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę (por. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO),
 • ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu swoich danych (por. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO),
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych (por. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO),
 • ujawnienie jest prawnie dopuszczalne i niezbędne do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem (por. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO).

3. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Z plików cookie korzysta wiele stron internetowych i serwerów. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, który umożliwia przypisanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika. Jednocześnie pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej z plikami cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu podczas kolejnej wizyty, ponieważ robi to za niego strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zapisane, lub jeśli jest to przewidziane przez ustawodawcę w odpowiednich przepisach ustawowych lub wykonawczych.
Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie prawnie określony okres przechowywania, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

5. kontaktowanie się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, podając swoje dane osobowe. Dane osobowe, które są nam przekazywane, są określane przez odpowiednią maskę wprowadzania danych, której użytkownik używa do skontaktowania się z nami. Dane osobowe wprowadzane tutaj są gromadzone i przechowywane wyłącznie do naszych własnych celów.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej, zapisywany jest przypisany mu adres IP, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ jest to jedyny sposób zapobiegania nadużyciom. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne dla bezpieczeństwa obu stron. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Na żądanie każdej osoby, której dane dotyczą, w dowolnym momencie przekażemy jej informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane. Ponadto poprawimy lub usuniemy dane osobowe na żądanie lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Nasze dane kontaktowe do przesyłania wiadomości w tym zakresie można znaleźć w sekcji 1 niniejszego oświadczenia.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez niego dane osobowe będą przechowywane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez użytkownika będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z daną osobą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

6 Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mają prawo do

 • do żądania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do natychmiastowego żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne użytkownikowi do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi danych
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W rezultacie nie będziemy już kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie w przyszłości;
 • jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez nas na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w sekcji 1 niniejszego oświadczenia;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Co do zasady, w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika.

7 Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed manipulacją, niewłaściwym wykorzystaniem, częściową lub całkowitą utratą lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

8 Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji zamówienia towarów, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków, na przykład w przypadku zapytań od zainteresowanych stron dotyczących naszych produktów, ofert lub usług.

Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Środki śledzenia, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dzięki stosowanym narzędziom śledzącym chcemy osiągnąć projekt oparty na potrzebach i stałą optymalizację naszej strony internetowej. Używamy również narzędzi śledzących do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkowników. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w poszczególnych narzędziach śledzących, które wskażemy i o których poinformujemy osobno poniżej. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy te nie przeważają nad podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (por. motyw 47 zdanie 2 RODO).

9 Okres przechowywania danych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni prawnie określony okres przechowywania. Po upływie tego okresu dane osobowe są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

10. w sprawie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, zestawianiu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były dostępne lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Administrator danych używa dodatku "_gat._anonymiseIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Dodatek ten jest wykorzystywany przez Google do skracania i anonimizowania adresu IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeśli nasza strona internetowa jest dostępna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do analizy korzystania z naszej witryny internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu analizy online. W trakcie tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą można przypisać do jej sfery kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest używany w ramach

11. wdrażanie i korzystanie z Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z interfejsu API Google Maps w celu wizualizacji informacji geograficznych, np. aby ułatwić użytkownikowi znalezienie nas.

Operatorem usług Google Maps jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Można tam również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google Inc. pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

12. zmiany w niniejszej polityce prywatności

Ze względu na bieżące okoliczności, takie jak zmiany w odpowiednich przepisach o ochronie danych lub orzecznictwie, będziemy - w razie potrzeby - aktualizować naszą politykę prywatności.

 

Status oświadczenia: sierpień 2021 r.